Ta strona używa plików cookies. Przeglądając ją wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz tutaj.

 • ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin; wej. w bramie, Ip
 • +48 509 364 741, +48 506 540 636
 • 81 442 58 50
 • sekretariat@kancelariacbps.pl

Aktualności

obsługa prawna biznesu

obsługa prawna biznesu (1)

założenie spółki; zakładanie spółek; spółka dla Ukraińca; rejestracja spółek; obsługa prawna biznesu; usługi prawne po rosyjsku

Otwarcie biznesu w Polsce
02
Aug

Otwarcie biznesu w Polsce

Written by

Otwarcie biznesu w Polsce

Najczęściej przez obywateli Ukrainy wybierana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka taka jest uznawana za przedsiębiorcę unijnego i może bez ograniczeń prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i całej Unii Europejskiej. Zaletą spółki z o.o. jest ograniczona do wniesionego do spółki wkładu odpowiedzialność wspólników za zadłużenie spółki. Wspólnik spółki z o.o. nie odpowiada za zobowiązania spółki swoim majątkiem, odpowiada jedynie spółka. Spółkę może założyć także jedna osoba, wystarczający jest minimalny kapitał zakładowy 5 000 zł, konieczne jest posiadanie siedziby (adresu) odpowiadającej rodzajowi prowadzonej działalności. Aby założyć spółkę w S24, wspólnicy muszą posiadać w Polsce profil zaufany albo kwalifikowany podpis elektroniczny, warunkiem wstępnym jest posiadanie numeru PESEL.

Jak założyć spółkę z o.o. ?

Spółkę z o.o. można założyć w Polsce online, w systemie informatycznym S24 albo tradycyjnie, przez zawarcie umowy spółki u notariusza, a następnie wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Portal Rejestrów Sądowych.

Założenie spółki przez system S24 jest bardzo szybkie (zgodnie z przepisami jest ona rejestrowana w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku). Jest też tańsze niż zakładanie spółek przez notariusza. Spółka S24 ma również pewne wady: kapitał zakładowy nie może wynosić więcej niż 5000 zł i nie może on być pokryty wkładami niepieniężnymi, umowa spółki nie może zawierać niestandardowych zapisów. W większości wypadków jednak spółka S24 jest wygodnym, szybkim i wystarczającym narzędziem do prowadzenia Twojego biznesu w Polsce.

Jeśli konieczne jest wprowadzenie konkretnych zapisów w umowie spółki lub kapitał zakładowy jest wyższy albo pokrywany wkładem niepieniężnym, np. samochodem, przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią, albo wspólnik nie posiada numeru PESEL, należy założyć spółkę, udając się do notariusza (osobiście albo przez pełnomocnika). Założenie zatem spółki z o.o. w Polsce nie wymaga osobistej obecności wspólników.

Obowiązki po rejestracji spółki

Po wpisaniu spółki do KRS, czyli po jej rejestracji w systemie S24, zarząd spółki opłaca podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5% od wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Deklarację PCC-3 należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki. W przypadku zakładania spółki z udziałem notariusza, podatek oblicza i pobiera notariusz.

Ponadto w terminie w terminie 21 dni spółka powinna zgłosić dane na formularzu NIP-8, a jeśli zamierza zatrudniać pracowników, musi to zrobić w terminie 7 dni. Zanim spółka rozpocznie faktyczną działalność (np. przed dokonaniem pierwszej sprzedaży), spółka składa wniosek o rejestrację jako podatnik VAT.

Pomagamy w rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych - każda spółka z o.o. musi zgłosić swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Może to zrobić wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki – członek zarządu, ewentualnie prokurent.

Zapraszamy do współpracy.

 

 • Zakładamy spółki
 • Otwieramy biznesy
 • Dla obywateli Ukrainy
 • Dla obywateli Polski i krajów Unii Europejskiej
 • Pomagamy w wyborze formy prowadzenia swojego biznesu w Polsce
 • Obsługujemy biznes w języku angielskim i rosyjskim

 

 

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
 • prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
 • prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
 • prawo podmiotów leczniczych
 • prawo pracy i ubezpieczeń
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
 • prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe
Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.