Ta strona używa plików cookies. Przeglądając ją wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz tutaj.

 • ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin; wej. w bramie, Ip
 • +48 509 364 741, +48 506 540 636
 • 81 442 58 50
 • sekretariat@kancelariacbps.pl

Klienci indywidualni

Obsługa klientów indywidualnych

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię na rzecz Klientów indywidualnych obejmuje porady prawne oraz reprezentację przed sądami, organami władzy publicznej, organami ubezpieczeniowymi, instytucjami, a także wobec innych osób fizycznych i przedsiębiorców.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • Sprawy frankowe- pozwy przeciwko bankom, analiza umów kredytowych pod kątem klauzul abuzywnych, analiza finansowa umów w celu odfrankowienia kredytu, ocena propozycji ugodowych banku, reprezentacja procesowa w sprawie przeciwko bankom.
 • Prawo cywilne - sprawy o odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych (OC, AC, mienia), o naprawienie szkody na osobie, w tym spowodowanej błędami w sztuce lekarskiej lub zaniedbaniami organizacyjnymi w placówkach służby zdrowia, sprawy mieszkaniowe, obrót nieruchomościami, kwestie związane z zarządem nieruchomościami, zniesienie współwłasności , zasiedzenie, rozgraniczenie , naruszenie posiadania, sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie, odrzucenie spadku, obalenie testamentu), ochrona dóbr osobistych, prawo konsumenckie, analiza i projektowanie umów.
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - rozwody, separacje, podziały majątków, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, pochodzenia dziecka, umowy majątkowe małżeńskie, sprawy o alimenty, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, opieka i kuratela.
 • Prawo pracy - ustalenie istnienia stosunku pracy, zmiana warunków pracy lub płacy, rozwiązanie umowy o pracę oraz rozwiązanie stosunku pracy, istniejącego na innej podstawie (powołanie, mianowanie), czas pracy, wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, zagadnienia z zakresu zwolnień grupowych, roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrakty menadżerskie, zakaz konkurencji.
 • Prawo ubezpieczeń społecznych - emerytury i renty, jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, układy ratalne.
 • Prawo karne - obrona w toku postępowania karnego, karnego skarbowego i w sprawach o wykroczenia, pełnienie funkcji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w tych postępowaniach oraz pełnomocnika pokrzywdzonego lub powoda cywilnego, sporządzenie apelacji, kasacji oraz innych pism i wniosków w toku postępowania.
 • Prawo administracyjne - sprawy o odszkodowanie za szkodę wywołaną wadliwą decyzją administracyjną, pozwolenie na budowę, decyzje o ustaleniu warunków zabudowy, pozwolenie na pracę dla cudzoziemca.
krakowskie-58j2_433px.jpg

Partnerzy

Anna Celińska-Banaszek

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail acelinskabanaszek@kancelariacbps.pl
tel.kom.: +48 506 540 636
Skype: anna_cb
www.acelinskabanaszek-galeria.pl

Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail magdalena.piskorska.rp@wp.pl
tel.kom.: +48 509 364 741
Skype: magdapiskorska

Nasze referencje

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
 • prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
 • prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
 • prawo podmiotów leczniczych
 • prawo pracy i ubezpieczeń
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
 • prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe
Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.