Ta strona używa plików cookies. Przeglądając ją wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz tutaj.

 • ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin; wej. w bramie, Ip
 • +48 509 364 741, +48 506 540 636
 • 81 442 58 50
 • sekretariat@kancelariacbps.pl

Aktualności

Items filtered by date: Kwiecień 2019

W pozytywnym dla Klienta Kancelarii wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydziału Gospodarczego – jako sądu odwoławczego - z dnia 1 kwietnia 2019 r., sygn. akt. IX Ga 236/18, Sąd podkreślił znaczenie instytucji zastrzeżenia do protokołu z art. 162 kpc oraz negatywnych konsekwencji jego niezłożenia z powodu nieobecności na rozprawie.

W uzasadnieniu stwierdził m.in.: "Gdyby (...) pozwana należycie dbała o swoje interesy zainteresowałaby się przebiegiem rozprawy (...) i ewentualnie zgłosiła zastrzeżenie w trybie art. 162 k.p.c., bowiem oddalenie przez sąd wniosku dowodowego zgłoszonego przez stronę może być kwestionowane w apelacji o ile strona zgłosi zastrzeżenie w trybie powołanego przepisu, z czym nie mieliśmy do czynienia w realiach przedmiotowej sprawy. Podkreślić bowiem należy, że nieobecność strony na rozprawie, o której była prawidłowo powiadomiona nie może usprawiedliwić braku zgłoszenia zastrzeżeń skoro obecność strony na rozprawie zależy jedynie od jej woli (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 14 maja 2013r., I ACa 86/13). Zaznaczenia wymaga w tym miejscu, że zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. umożliwiłoby Sądowi I instancji ewentualną reakcję w postaci korekty (zmiany) pierwotnie podjętej decyzji w trybie art. 240 § 1 k.p.c. (por. Sąd Najwyższy w wyroku z 24 września 2009r. IV CSK 185/ 09, LEX nr 53 3055). Bierność pozwanej w tym zakresie skutkowała utratą uprawnienia do powoływania się na ewentualne uchybienia Sądu Rejonowego w toku dalszego postępowania, co potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 1 sierpnia 2013r. (I ACa 249/13). Niezależnie od powyższego wskazać natomiast należy, że dla skutecznego powoływania się w apelacji na zarzut naruszenia przepisów postępowania nie wystarcza samo zgłoszenie zastrzeżenia z powołaniem się na art. 162 k.p.c. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 sierpnia 2006r. (V CSK 237/06. LEX nr 201179) zachowanie uprawnienia do powoływania się na uchybienie przepisom postępowania, z wyjątkiem przewidzianym w art. 162 zd. 2 k.p.c. wymaga, poza zachowaniem terminu zgłoszenia zastrzeżenia, wskazania spostrzeżonego przez stronę uchybienia z wyczerpującym przytoczeniem naruszonych przepisów postępowania wraz z wnioskiem o wpisanie tak sformułowanego zastrzeżenia do protokołu. Niewpisanie zastrzeżenia do protokołu powoduje zaś utratę podnoszonych zarzutów. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należało zatem dojść do konkluzji, że, (...) pozwana utraciła możliwość powoływania się na naruszenie przepisów postępowania ponieważ nie zgłosiła stosownego zastrzeżenia w trakcie rozprawy, na której pomimo prawidłowego powiadomienia, nie stawiła się. Tym samym w realiach przedmiotowej sprawy zarzuty pozwanej dotyczące nieprzeprowadzenia przez Sąd I instancji zgłoszonych dowodów sprekludowały się."

Published in Prawo cywilne

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
 • prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
 • prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
 • prawo podmiotów leczniczych
 • prawo pracy i ubezpieczeń
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
 • prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe
Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.