Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. w Lublinie

   Wróć do strony głównej - www.kancelariacbps.pl

     

radca prawny Lublin -  Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

 

Kontakt: e-mail: mpiskorska@kancelariacbps.pl
tel.kom.: + 48 509 364 741
skype: magdapiskorska

Wyświetl profil Magdaleny Piskorskiej-Szczepaniuk na LinkedIn Wyświetl profil użytkownika Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp. p.

Kwalifikacje. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i odbyła aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim (ocena bardzo dobra). Wpisana od 2006 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (Lb-1284).

Doświadczenie zawodowe. Zdobyła doświadczenie zawodowe pracując na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, a potem w zawodzie najpierw asystenta, a następnie radcy prawnego, biorąc udział w stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż, w tym wiodących przedsiębiorców Lubelszczyzny, w ramach współpracy z renomowaną lubelską kancelarią prawniczą. Od 2009 roku wspólnik i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp. p.

Najistotniejsze obszary praktyki. Magdalena Piskorska-Szczepaniuk specjalizuje się w sprawach inwestycyjnych, tj. przygotowaniu i pilotowaniu transakcji, w tym dotyczących nieruchomości, inwestycji budowlanych, a także transakcji obrotu udziałami, akcjami, nabycia i przekształcenia spółek oraz przedsiębiorstw. Sporządza i opiniuje projekty umów o nabycie, dzierżawę, najem nieruchomości, a także kontrakty z zakresu robót budowlanych, remontowych i o dzieło. Doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w sądowych i pozasądowych sporach budowanych, o dużym stopniu skomplikowania. Doradza w zakresie zabezpieczenia, zmiany, rozwiązania, w tym odstąpienia od umów, w celu jak najlepszej ochrony interesów klientów, a także zajmuje się dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego umów (kar umownych, odsetek, odszkodowań). Zajmuje się też postępowaniami związanymi z rozliczeniami majątkowymi (zniesienia współwłasności, podziały majątku małżeńskiego i majątku wspólników, działy spadku). W ramach stałej obsługi przedsiębiorców, doradza w dziedzinie prawa transportowego (w tym prawa transportu międzynarodowego) – w aspekcie cywilno- i administracyjnoprawnym, prawa celnego, prawa pracy i prawa podatkowego (w szczególności z zakresu podatków pośrednich: VAT i akcyzy). Specjalista w zakresie obsługi klientów zagranicznych, w tym cudzoziemców oraz spółek z siedzibą za granicą (m.in. na Litwie i Ukrainie). Ponadto ważną częścią jej praktyki jest obsługa jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

Języki obce. Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym (egzamin Toles Test of Legal English Skills Advanced), oraz językiem rosyjskim. Porozumiewa się też w języku francuskim, legitymując się certyfikatem DELF (Diplome D'Etudes En Langue Francaise DELF 2nd Degre).

REFERENCJE


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami klientów, którzy nam zaufali.

Kancelaria CBPS opinie

 

prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, w tym prawo spółek i kontraktów
prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
prawo podmiotów leczniczych
prawo pracy i ubezpieczeń
prawo administracyjne i podatkowe
prawo budowlane
prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe

treść wiadomości:


Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.