Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. w Lublinie

   Wróć do strony głównej - www.kancelariacbps.pl

     

Obsługa klientów indywidualnych

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię na rzecz Klientów indywidualnych obejmuje porady prawne oraz reprezentację przed sądami, organami władzy publicznej, organami ubezpieczeniowymi, instytucjami, a także wobec innych osób fizycznych i przedsiębiorców.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

Prawo cywilne - sprawy o odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych (OC, AC, mienia), o naprawienie szkody na osobie, w tym spowodowanej błędami w sztuce lekarskiej lub zaniedbaniami organizacyjnymi w placówkach służby zdrowia, sprawy mieszkaniowe, obrót nieruchomościami, kwestie związane z zarządem nieruchomościami, zniesienie współwłasności , zasiedzenie, rozgraniczenie , naruszenie posiadania, sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie, odrzucenie spadku, obalenie testamentu), ochrona dóbr osobistych, prawo konsumenckie, analiza i projektowanie umów.

Prawo rodzinne i opiekuńcze - rozwody, separacje, podziały majątków, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, pochodzenia dziecka, umowy majątkowe małżeńskie, sprawy o alimenty, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, opieka i kuratela.

Prawo pracy - ustalenie istnienia stosunku pracy, zmiana warunków pracy lub płacy, rozwiązanie umowy o pracę oraz rozwiązanie stosunku pracy, istniejącego na innej podstawie (powołanie, mianowanie), czas pracy, wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, zagadnienia z zakresu zwolnień grupowych, roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrakty menadżerskie, zakaz konkurencji.

Prawo ubezpieczeń społecznych - emerytury i renty, jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, układy ratalne.

Prawo karne - obrona w toku postępowania karnego, karnego skarbowego i w sprawach o wykroczenia, pełnienie funkcji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w tych postępowaniach oraz pełnomocnika pokrzywdzonego lub powoda cywilnego, sporządzenie apelacji, kasacji oraz innych pism i wniosków w toku postępowania.

Prawo administracyjne - sprawy o odszkodowanie za szkodę wywołaną wadliwą decyzją administracyjną, pozwolenie na budowę, decyzje o ustaleniu warunków zabudowy, pozwolenie na pracę dla cudzoziemca.

 

WWW.KANCELARIACBPS.PL


prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, w tym prawo spółek i kontraktów
prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
prawo podmiotów leczniczych
prawo pracy i ubezpieczeń
prawo administracyjne i podatkowe
prawo budowlane
prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe

treść wiadomości:


Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.