Wróć do strony głównej - www.kancelariacbps.pl

     

Lublin, Brama Krakowska, Edward Hartwig

REKRUTACJA NA BEZPŁATNE, TRZYMIESIĘCZNE PRAKTYKI


Aktualnie zapraszamy na bezpłatne, trzymiesięczne praktyki aplikantów aplikacji radcowskiej oraz studentów prawa, w szczególności władających biegle językiem rosyjskim, niemieckim i/lub angielskim. Cechy, których wymagamy to przede wszystkim: odpowiedzialność, dokładność, rzetelność, sumienność, szybkość i efektywność, możliwość stałego kontaktu telefonicznego i mailowego, zdolność analitycznego myślenia, dobra znajomość przepisów prawa cywilnego i procedury cywilnej. Oferujemy możliwość rozwoju, pogłębiania wiedzy, zdobycia praktycznego doświadczenia, nabycia lub rozwinięcia specjalistycznych umiejętności. Proces rekrutacji na praktyki obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, ocenę sposobu rozwiązania przygotowanych kazusów, projektów opinii lub pism, a następnie - w przypadku pozytywnej oceny - indywidualne rozmowy rekrutacyjne. Praktyki odbywają się pod okiem opiekuna merytorycznego – radcy prawnego, który czuwa nad rozwojem praktykantów.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: sekretariat@kancelariacbps.pl.


WYMAGANE OŚWIADCZENIA


Przystąpienie do praktyk lub objęcie patronatem wymaga złożenia oświadczenia o przyjęciu zobowiązania do zachowania tajemnicy oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na praktyki / patronat w Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp. p. z siedzibą w Lublinie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.


Zapraszamy do poznania naszego Zespołu.


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami klientów, którzy nam zaufali.

 

 

 

 

 

 

prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, w tym prawo spółek i kontraktów
prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
prawo podmiotów leczniczych
prawo pracy i ubezpieczeń
prawo administracyjne i podatkowe
prawo budowlane
prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe

treść wiadomości:


Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.