Wróć do strony głównej - www.kancelariacbps.pl

     

Obsługa przedsiębiorców

 

Kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców usługi w ramach kompleksowej, stałej obsługi prawnej, a także na podstawie zleceń, dotyczących konkretnego sporu sądowego lub pozasądowego bądź sporządzenia opinii prawnej. W zakresie usług naszej Kancelarii leży doradztwo na rzecz spółek prawa handlowego (spółek akcyjnych, spółek z o. o., jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych) oraz wspólników spółek cywilnych, osób indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów komercyjnych, takich jak stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą.

Kluczowe obszary doradztwa Kancelarii na rzecz przedsiębiorców obejmują:

Tworzenie i likwidacja przedsiębiorstwa - wybór formy funkcjonowania, doradztwo w procesie powstawania podmiotu (umowy, statuty, akty założycielskie spółek, stowarzyszeń i fundacji, wpis do rejestru lub ewidencji), tworzenie filii, oddziałów, dokonywanie zmian formy organizacyjnej, upadłość, rozwiązanie i likwidacja przedsiębiorstw.

Obsługa bieżąca - doradztwo dla organów podmiotów, obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń, zabezpieczanie prawidłowości formalnoprawnej zmian personalnych w składzie organów, obrót akcjami, udziałami i prawami członkowskimi.

Organizacja i kapitał ludzki - projektowanie aktów wewnętrznych o charakterze organizacyjnym (regulaminy organizacyjne, regulaminy organów) oraz w dziedzinie kapitału ludzkiego (umowy o pracę, układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania), doradztwo w zakresie form i zasad zatrudnienia, rozwiązywania stosunków zatrudnienia, zwolnień grupowych i sporów zbiorowych.

Umowy - projektowanie umów dostosowanych do obszaru działania klienta, rekomendacje w zakresie ryzyk i korzyści związanych z poszczególnymi postanowieniami umów, ocena szans wygrania sporu sądowego związanego z daną umową, projektowanie wzorów umów i pełnomocnictw, dobór skutecznych instrumentów zabezpieczających, doradztwo w procesie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zarówno od strony wykonawcy, jak i zamawiającego.

Ochrona praw na dobrach niematerialnych i materialnych - ochrona własności intelektualnej, doradztwo w procesie nabywania własności i innych praw majątkowych, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w procesie planowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Kontrola i administracja - ocena dopuszczalności i prawidłowości prowadzenia kontroli, sporządzanie projektów pism, zastrzeżeń i odwołań w toku kontroli.

Rozwiązywanie sporów (negocjacje i litygacja) - negocjacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów, profesjonalne zastępstwo przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym we wszelkich rodzajach spraw, a także przed organami administracyjnymi i podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, windykacja.

Zamówienia publiczne - kompleksowa obsługa w zakresie zamówień publicznych, w tym zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie UZP.

KLIENCI INSTYTUCJONALNI


Usługi świadczymy także dla klientów sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi gmin. Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń).

REFERENCJE


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami klientów, którzy nam zaufali.


prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, w tym prawo spółek i kontraktów
prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
prawo podmiotów leczniczych
prawo pracy i ubezpieczeń
prawo administracyjne i podatkowe
prawo budowlane
prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe

treść wiadomości:


Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.