Ta strona używa plików cookies. Przeglądając ją wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz tutaj.

 • ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin; wej. w bramie, Ip
 • +48 509 364 741, +48 506 540 636
 • 81 442 58 50
 • sekretariat@kancelariacbps.pl

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

PRZED WYSŁANIEM WIADOMOŚCI PRZECZYTAJ PONIŻSZĄ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (m.in. w celu wzięcia udziału w rekrutacji / w celu rozpatrzenia zapytania w sprawie świadczenia usług) oraz w celu wykonania umowy

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 7123161282; www.kancelariacbps.pl,
 2. kontakt z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych: e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: (a) w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (np. w celu umożliwienia wzięcia udziału w rekrutacji, w celu rozpatrzenia zapytania w sprawie świadczenia usług) oraz, w przypadku zawarcia umowy, w celu wykonania umowy, której stroną Pani/Pan będzie (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy świadczenia usług) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; (b) dodatkowo - w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy – w celu zabezpieczenia i realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (w szczególności w celu umożliwienia administratorowi dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: (a) w celu wskazanym w pkt 3 lit. a) powyżej - przez okres niezbędny do podjęcia i przeprowadzenia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także, w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy, przez okres niezbędny dla realizacji umowy; (b) w celu wskazanym w pkt 3 lit. b) powyżej – przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy; administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych (w granicach art. 15 RODO), ich sprostowania (w granicach art. 16 RODO), ich usunięcia (w granicach art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w granicach art. 18 RODO), przenoszenia danych (w granicach art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO - w granicach art. 21 RODO,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a brak podania danych uniemożliwi podjęcie przez administratora żądanych działań (w tym np. uniemożliwi udział w rekrutacji, uniemożliwi rozpatrzenie zapytania w sprawie świadczenia usług), a także uniemożliwi zawarcie i realizację umowy,
 8. odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO,
 9. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).


Tajemnica radcy prawnego

Pani/Pana dane osobowe, i wszystkie inne przekazane nam informacje, przetwarzane będą również zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Dz.U.2017.1870 t.j., jak również zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, zwłaszcza z zachowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
 • prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
 • prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
 • prawo podmiotów leczniczych
 • prawo pracy i ubezpieczeń
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
 • prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe
Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.